اخبار شهرداری

برگزاری جلسه کمیسیون ماده100

جلسه کمیسیون ماده 100 شهرداری ها با حضور معاونت محترم فرماندار ،نماینده قوه قضایه در شهرستان زرندیه   ،شهردار محترم شهر ،نماینده محترم شورای اسلامی شهر زاویه و مسئول شهرسازی شهرداری  تشکیل و به 13 پرونده کمیسیون ماده 100 رسیدگی و آرا به شرح ذیل صادر گردید.

1- سه مورد تخریب

2- یک مورد رفع تجاوز به معبر

3- هشت مورد جریمه جمعا به مبلغ206/999/000ریال