اخبار شهرداری

ديدار آقاي مهندس نظام آبادي رئيس شركت توزيع برق شهرستان زرنديه با مهندس مصباحي شهردار زاويه

در موخه ١٣٩٦/٠١/٢١ديدار آقاي مهندس نظام آبادي رئيس شركت توزيع برق شهرستان زرنديه با مهندس مصباحي شهردار زاويه پيرامون همكاري و تعامل في مابين از جمله جابجايي تيرهاي برق وساير مسائل در محل دفتر شهردار صورت پذيرفت.