شورای اسلامی

شورای شهر

آقای سید رضا طباطبایی 

 

 

 

 

   

     آقای سید رضا طباطبایی

عضو شورای اسلامی شهر زاویه

 

 

  

 

آقای وحید شعبانلو

        آقای ابوالقاسم شعبانلو

رئیس شورای اسلامی شهر زاویه

 

 

 

 

  آقای سید اسماعیل طباطبایی     

   آقای سید اسماعیل طباطبایی         

نائب رئیس شورای اسلامی شهر زاویه          

 

 

آقای نوالله میرگلو بیات

    آقای نوراله میرگلوی بیات   

منشی شورای اسلامی شهر زاویه

   

 

 آقای علی اکبر نجاری

 

 

 

 

 

   آقای علی اکبر نجاری

خزانه دار شورای اسلامی شهر زاویه

آخرین اخبار

پربازدیدها