مدیران شهرداری

مدیران شهرداری

مهندس رضا مسباحی


آقای مهندس رضا مصباحی | شهردار زاویه

 

 

 

 

 

 

  آقای روح الله وکیلی

 

آقای روح الله وکیلی

معاونت اداری-کارپرداز و عضو شورای مدیران

 

تصاویر پرسنل

 

آقای مرتضی رنجبر

ذیحساب - کارشناس عمران و عضو شورای مدیران

 

 

سرکار خانم فاطمه میرگلوبیات

مسئول امور مالی و اقتصادی - مسئول درآمد و دایره عوارضات -مسئول فرهنگی -نماینده کمیسیون بانوان زرندیه- -عضوشورای مدیران

 

آقای اسماعیل میرگلو

مسئول دفتر شهردار - مسئول دبیرخانه - دبیر شورای مدیران

 

 

 

خانم آتنا یزدانی دماوندی

مسئول امور اداری و فناوری اطلاعات - کارشناس فضای سبز و عضوشورای مدیران

 

 

 

آقای محسن پاک مهر

مسئول واحد عمران و شهرسازی وعضو شورای مدیران

 

 

                               سرکار خانم مرضیه کاظمی

                                جمعدار و امین اموال و عضو شورای مدیران

 

 

                               محمدحسن وکیلی

                               مسئول واحد روابط عمومی- مسئول امور شهری و عضو شورای مدیران

 

 

 

آخرین اخبار

پربازدیدها